EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

Ewaluacja

 

W dniach dniach  5-12-2012 r. → 12-01-2013 r.  odbyła się zewnętrzna ewaluacja pracy naszej szkoły w obszarach:

procesy  i środowisko.

Ewaluacji dokonał  zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w składzie:

Pani  Krystyna Liszewska i Pan  Aleksander Ziobro.

 

Ewaluacja  ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

 

Do  badania pracy naszej szkoły ewaluatorzy użyli następujących narzędzi:

a)      wywiad z dyrektorem,

b)     analiza dokumentów,

c)      ankieta dla nauczycieli,

d)     wywiad grupowy z nauczycielami,

e)      ankieta dla dyrektora,

f)      wywiad grupowy z partnerami i samorządem,

g)      ankieta dla rodziców,

h)     wywiad grupowy z uczniami,

i)       wywiad grupowy z rodzicami,

j)       obserwacja zajęć,

k)     ankieta dla uczniów kl. VI  szkół podstawowych Mój Dzień,

l)       ankieta dla uczniów  kl. V szkół podstawowych Moja Szkoła ,

m)    obserwacja placówki,

n)     wywiad grupowy z pracownikami niepedagogicznymi.

Po wnikliwej analizie zespół ewaluatorów doszedł do wniosku, iż w Szkole Podstawowej

im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku poziom spełnienia wymagań  określonych

w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego jest następujący:

Wymaganie

Poziom spełniania wymagania

Obszar: Procesy

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

A

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

B

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

B

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

B

Kształtuje się postawy uczniów

B

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

B

Obszar: Środowisko

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

A

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

B

Promowana jest wartość edukacji

B

Rodzice są partnerami szkoły

B

 

 

 

Wnioski z ewaluacji:

Szkoła analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Nauczyciele motywują

i wspierają dzieci we wszystkich działaniach, dostrzegają i pomagają rozwijać ich potencjał.

 

Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów są wdrażane i przekładają się na wzrost efektów

kształcenia oraz wyników sprawdzianów po klasie szóstej.

 

Nauczyciele i rodzice są zdania, że uczniowie nie potrzebują korepetycji lub innych zajęć poza szkołą, aby osiągnąć wysoki poziom nauczania.

 

Uczniowie zachęcani są do aktywności, samodzielności intelektualnej, poszukiwań, dociekań i stawiania

pytań. Atmosfera nauki budowana jest we współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli. W szkole wzmacnia się w uczniach poczucie wartości, stwarza warunki do współdziałania i zwiększa motywację do nauki.

 

Nauczyciele rozmawiają z uczniami na temat przyczyn trudności w nauce, informują uczniów o poziomie

ich osiągnięć. Dbają o to, aby uczniowie osiągali sukcesy w nauce na miarę swoich możliwości. Efektywnie

pracują z uczniami uzdolnionymi.

 

Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesu edukacyjnego. Współpracują ze sobą, wspólnierozwiązują pojawiające się problemy dydaktyczne i wychowawcze. Doskonalą umiejętności pracy

zespołowej. Poprzez stosowanie procedur ewaluacyjnych analizują efekty swojej pracy, formułują wnioski, które są podstawą do projektowania dalszych działań i przyczyniają się do podniesienia jakości pracy szkoły.

 

Nauczyciele wykonują swoją pracę z pasją i zaangażowaniem.

 

Dzięki dobrej pracy wychowawczej dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych uczniowie lubią swoją szkołę i czują się w niej bezpiecznie.

.

 

Raport z ewaluacji znajduje się tutaj: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000715464127.pdf